ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Werkwijze

Kindercoaching is laagdrempelig, oplossingsgericht en meestal kortdurend. Ouders die zich afvragen of hun kind baat zou kunnen hebben bij deze vorm van coaching worden uitgenodigd, om telefonisch of via de mail, contact op te nemen met de praktijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook het kind wordt zoveel als mogelijk uitgenodigd om bij een kennismakingsgesprek aanwezig te zijn. Aanwezigheid van kinderen bij een kennismakingsgesprek is mede afhankelijk van leeftijd en problematiek van het kind/ouder(s). De afweging hiertoe wordt in overleg met ouders gemaakt.

In de regel verloopt kindercoaching volgens onderstaande stappen.

 

Kennismaking

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de situatie van het kind en/of de bezorgdheid van de ouders wordt besproken. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en is gratis.

Over en weer wordt gekeken of het kind/de ouders bij de praktijk op de goede plaats is/zijn.

Na afloop van dit gesprek ontvangen ouders een intakeformulier.

N.B. De praktijk heeft contracten met de gemeenten Wageningen en Renkum waardoor ouders voor vergoeding van een coachingstraject in aanmerking kunnen komen.

Bij vergoeding van het traject door de gemeente Wageningen heeft het Startpunt Wageningen een centrale rol. Bij vergoeding van het traject door de gemeente Renkum heeft het Sociaal Team Renkum een centrale rol. Uiteindelijke toewijzing aan de praktijk zal in deze gevallen door het Startpunt Wageningen en het Sociaal Team Renkum worden vastgesteld.

 

Intakegesprek

 

Hierna volgt een tweede gesprek waarbij het kind in ieder geval aanwezig is.

Aan de hand van het ingevulde intakeformulier bespreken de kindercoach en de ouders welke situatie zich voordoet en welke hulpvraag er is bij ouders en kind.

De kindercoach gaat, zoveel als mogelijk, uit van de expertise van het kind en zal het kind tijdens het coachingstraject leerervaringen aanbieden.

Tijdens het intakegesprek wordt een afspraak gemaakt over het te verwachten aantal coachingssessies. Het exacte aantal hangt af van de (aard van de) hulpvraag, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders. Het streven is altijd om een coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren.

Voorafgaand aan de sessies ontvangen ouders overige belangrijke informatie zoals info over vertrouwelijkheid, de Algemene Voorwaarden, de klachtenregeling (inclusief jaarverslag) en het privacyreglement van de praktijk.

 

Sessies

 

Sessies met het kind duren één uur. Ieder kind is uniek. Daarom zal ook ieder coachingstraject anders zijn. Een traject wordt volledig afgestemd op het kind. Er wordt vaak gestart met het spel van kindercoachingsmethode Coachee. Dit spel, dat kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen, geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag van het kind (en/of ouders).

Naast (evidence based) trainingen kunnen elementen als: creatieve werkvormen, gesprek, spelmateriaal, rollenspel, muziek en bewegen worden ingezet.  Doel is om het kind uiteindelijk te leren vertrouwen op zijn/haar eigen kracht,mogelijkheden en kwaliteiten en het te leren omgaan met situaties die het als lastig ervaart.

 

 

Afstemmen met de ouders/evaluatie

 

Ouders/verzorgers worden tijdens het coachingstraject zoveel mogelijk betrokken bij (en op de hoogte gehouden van) de ontwikkelingen van hun kind. Waar nodig en/of mogelijk zal de kindercoach ondersteuning bieden.

Vorderingen worden tussentijds en aan het eind van het coachingstraject geëvalueerd. Het is altijd mogelijk om in dit kader extra contactmomenten te plannen. Hiervoor kunnen afspraken op de praktijk worden gepland of telefonische afspraken worden gemaakt.

 

Zelfevaluatie

 

De kindercoach voert systematisch zelfevaluaties uit over de bereikte kwaliteit van coachingstrajecten en de daaruit voortvloeiende verbeterplannen

 

Afronding

 

Tijdens de laatste sessie vindt evaluatie met het kind en de ouders plaats. Afhankelijk van de voortgang kan (eventueel) nog een follow-up worden afgesproken.

 

Meldcode

 

Met ingang van 1 juli 2013 is de wet “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” van kracht geworden. Deze wet geldt (ook) voor personen/instanties die in de jeugdhulpverlening werkzaam zijn.

Helaas is het niet voor elk kind vanzelfsprekend om in een veilige omgeving op te groeien. Het is mede de verantwoordelijkheid van de jeugdhulpverlener om zorgwekkende situaties van kinderen te signaleren. Door adequaat te handelen wil de praktijk bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen.

Het is mogelijk om bij ‘Veilig Thuis’ (eventueel anoniem) een melding te doen. Je kunt hier klikken voor meer informatie. Hiermee voorziet de praktijk ouders en andere betrokkenen op eenvoudige en overzichtelijke manier van informatie.

De meldcode bevat een stappenplan die wettelijk is vastgesteld. Meer uitgebreide informatie over de Meldcode is beschikbaar in het Kwaliteitshandboek

Open chat
Heb je een vraag?
Waarmee kan ik je helpen?