Werkwijze
blauwe lijn

Kindercoaching is laagdrempelig, oplossingsgericht en meestal kortdurend. Als je je afvraagt of ook jouw kind baat zou kunnen hebben bij deze vorm van coaching, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In de regel verloopt kindercoaching volgens onderstaande stappen:

Kennismaking

Vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we je bezorgdheid bespreken. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en is gratis. Na afloop van dit gesprek ontvang je een intakeformulier.

Intakegesprek

Hierna volgt een tweede gesprek waarbij je kind aanwezig is. Aan de hand van het ingevulde intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waarbij jij en je kind hulp willen. De kindercoach gaat, waar mogelijk, uit van de expertise van het kind en zal het kind leerervaringen aanbieden.

Tijdens het intakegesprek wordt een afspraak gemaakt over het te verwachten aantal coachingssessies. Het exacte aantal hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders. Het streven is altijd om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren.

Voorafgaand aan de sessies ontvang je ook overige belangrijke informatie zoals info over vertrouwelijkheid, de Algemene Voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement van de praktijk. Klik hier om deze documenten te lezen

Sessies

Sessies met het kind duren één uur. Ieder kind is uniek. Daarom zal ook coachee steentjesieder coachingstraject anders zijn. Dit traject wordt volledig afgestemd op je kind. Ik start vaak met het spel van kindercoachingsmethode Coachee. Dit spel, dat kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen, geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Tijdens latere sessies gaan we aan de slag met o.a. creatieve werkvormen, gesprek, spelmateriaal, rollenspel, muziek en bewegen. Doel is om je kind uiteindelijk te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten en het te leren omgaan met situaties die het als lastig ervaart.

Afstemmen met de ouders

Ouders/verzorgers worden tijdens het coachingstraject zoveel mogelijk betrokken bij (en op de hoogte gehouden van) de  ontwikkelingen van hun kind. Waar nodig zal ik hen ondersteuning bieden. Hiervoor kunnen afspraken op de praktijk worden gepland of telefonische afspraken worden gemaakt.

Afronding

Tijdens de laatste sessie vindt evaluatie met het kind en de ouders plaats. Afhankelijk van de voortgang kan eventueel nog een follow-up worden afgesproken.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Met ingang van 1 juli 2013 is de wet “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” van kracht geworden. Deze wet geldt (ook) voor personen/instanties die in de jeugdhulpverlening werkzaam zijn.

Helaas is het niet voor elk kind vanzelfsprekend om in een veilige omgeving op te groeien. Het is mede de verantwoordelijkheid van de jeugdhulpverlener om zorgwekkende situaties van kinderen te signaleren. Door adequaat te handelen wil Coachingforkids bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen.
De meldcode bevat een stappenplan die wettelijk is vastgesteld. Wil je hierover meer informatie dan kun je contact opnemen met Jeannette de Weerd-Berghuis.

Mocht je een melding willen doen, dan is dit (evt. anoniem) mogelijk op persoonlijke titel bij ‘Veilig Thuis’.

Voor meer algemene informatie over het basismodel van de Meldcode kun je hier klikken