Algemene Voorwaarden Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen

blauwe lijn

1. Algemeen

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen is opgericht door kindercoach Jeannette de Weerd-Berghuis, gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 5826404, met B.T.W. nummer NL 0816 16 090 B02.
De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en ouders evenals op het organiseren van trainingen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt u naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching

Coaching is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze (door andere waarnemen, vragen, confronteren en spiegelen) aanzet tot het vergroten van de effectiviteit van de ander door:
• Bewustwording en persoonlijke groei
• Het vergroten van zelfvertrouwen
• Het exploreren ontwikkelen van eigen mogelijkheden
Coach en gecoachte zijn beiden verantwoordelijk voor de coaching en kiezen er vrijwillig voor.

4. Coachingsovereenkomst

Een coachingstraject vindt plaats op basis van de coachingsovereenkomst.
Deze overeenkomst wordt afgesloten met de juridisch verantwoordelijke. In deze overeenkomst, die kan worden gezien als een samenwerkingsverband, worden afspraken vastgelegd over onder meer coaching en coachdoel, gedragscode en werkwijze. Ook de tijdsduur van sessies wordt hierin vastgesteld. Deze wordt afgestemd op leeftijd en omstandigheden van een kind/cliënt. In principe wordt uitgegaan van een tijdsduur van 50 minuten per sessie. Voor workshops en trainingen gelden aangepaste tijden.
Daarnaast worden in de overeenkomst juridische afspraken over tarief, het aantal bijeenkomsten en ontbindende voorwaarden vastgelegd.

5. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten het tarief van één coachingsessie.
Tijdig verzetten van de afspraak telefonisch of per e-mail is uiteraard mogelijk.

6. Tarieven

De tarieven zijn na te lezen op de website coachingforkids.nl onder het tabblad ‘tarieven’ of na te vragen bij de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen.
Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd. Kort overleg (maximaal 15 minuten) telefonisch of per mail is bij het tarief voor de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
Indien er meer tijd nodig is wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

7. Betalingsvoorwaarden

U ontvangt één keer per maand een factuur met een overzicht van de geleverde diensten en/of goederen.
De ouder/verzorger van het kind c.q. de cliënt verplicht zich de betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum over te maken naar het rekeningnummer van de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen.
Als niet binnen de afgesproken termijn is betaald wordt door de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen een betalingsherinnering verzonden. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen veertien dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen gerechtigd bij een tweede herinnering administratiekosten van € 7,50 in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen op de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan zijn verbonden komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen gerechtigd verdere coaching op te schorten totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de coachee en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de kindercoachingspraktijk kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen onmiddellijk opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de kindercoach is oplossingsgericht. Hierbij kan niet worden gegarandeerd dat het gestelde doel daadwerkelijk wordt behaald.
De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen.
Bij lichamelijke en psychische klachten is het raadzaam om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

10. Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind kan de kindercoach school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie of verslaglegging.
Dit bezoek duurt maximaal vijf kwartier.
Op verzoek van de cliënt en/of de ouders kan door de kindercoach een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld scholen) worden gemaakt.

11. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en dat deze hiervoor zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching kan hiervoor niet verantwoordelijk worden ge-houden.

12. Vertrouwelijkheid

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

13. Klachtenprocedure

Klachten worden zeer serieus genomen. De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen hanteert hiervoor een klachtenprocedure. Deze kunt u opvragen bij de praktijk.

14. Regels rond een afspraak voor kinderen

Ouders/verzorgers brengen het kind op de afgesproken tijd en halen dit na de sessie, eveneens op de afgesproken tijd, weer op.
De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Na een coachingsessie is er eventueel de gelegenheid tot een kort contact met de kindercoach voor ouders/verzorgers.
Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouder(s)/verzorger(s), waarin we de afspraken en voortgang van uw kind bespreken.
De website coachingforkids.nl geeft volledige informatie over de werkwijze van de kindercoach.